Zásady ochrany osobních údajů

vypracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů ve smyslu článků 13 a 14 nařízení (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“)

Kdo zpracovává Vaše údaje?

MOSS logistics s.r.o.

Bratislavská 1159/21, 693 01 Hustopeče

IČO: 634 81 359

kontaktní e-mail: info@mosslogistics.cz

dále jako „my“ nebo „správce“ nebo „organizace“

Co je to osobní údaj?

Osobním údajem je prakticky jakákoli informace, která dokáže žijící fyzickou osobu identifikovat přímo nebo jejím účelem je dosažení takové osoby. Osobní údaje lze dělit na obecné (např. jméno a příjmení, věk, telefonní číslo, místo narození, osobní stav apod.) a citlivé (dnes jsou označovány jako zvláštní kategorie osobních údajů, přičemž se jedná pouze o tyto osobní údaje – biometrické údaje, členství v odborové organizaci/politické straně, etnický původ, filozofické vyznání, genetické údaje, informace o odsouzení a trestní delikty, náboženské vyznání, politické názory, rasový původ sexuální orientace/život, zdravotní stav).

Co je zpracování osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí systematická činnost, kterou správce provádí s osobními údaji za určitým účelem. Činností dle předchozí věty je zejména: shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zdroje a kategorie osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje (přímo od vás) které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které získal na základě plnění Vaší objednávky.

Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné k plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování

Zákonným důvodem zpracování je:

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Pro účel uzavření a plnění smlouvy (tj. v souladu s poskytováním našich služeb) zpracováváme Vaše osobní údaje dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Právním základem zpracování Vašich obecných osobních údajů je tedy smlouva.

Jakmile bude smlouva splněna, musíme Vaše osobní údaje archivovat po dobu, kterou předvídají příslušné právní předpisy. Zde je právním důvodem zpracování Vašich obecných osobních údajů splnění právní povinnosti, což stanoví čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů je:

Pro účely plnění smluv a smluvních závazků

Pro účel poskytování přepravních služeb a doručování zásilek

Za účelem vedení databáze uchazečů o zaměstnání

Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky podle čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení (s tím souvisí i následné uskutečnění platby, dodání služeb, vyřizování reklamace apod.); Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, využíváme k tomu, abychom s Vámi mohli smlouvu uzavřít a je-li mezi námi smlouva již uzavřena, pak je využíváme, abychom ji mohli splnit. Zpracování osobních údajů zákazníka probíhá bez souhlasu zákazníka, jelikož právním základem zpracování jeho osobních údajů pro účely plnění smlouvy je konkrétní smlouva mezi zákazníkem a provozovatelem. Poskytnutí osobních údajů je nezbytný požadavek na uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné uzavřít smlouvu či ze strany provozovatele plnit její podmínky.

Při provozování profilu na sociálních sítích (Facebook, Instagram) je naším zájmem zvyšování povědomí o provozovateli v online prostředí a komunikace se zákazníky.

Osobní údaje, které zveřejníte na našich stránkách sociálních sítí jako například komentáře, lajky, videa, obrázky atp. se zveřejní prostřednictvím platformy sociální sítě. Osobní údaje následně nezpracováváme pro jiný účel.

Dotčená osoba má právo kdykoli namítat z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týká. Námitky můžete zaslat e-mailem na kontaktní adresu správce info@mosslogistics.cz

Provozovatelé sociálních sítí mají vlastní přijatá pravidla, infrastrukturu služby a vlastní ustanovení k ochraně osobních údajů. Na přenos dat a využívání vašich údajů ze strany provozovatelů sociálních sítí nemáme žádný vliv Doporučujeme Vám seznámit se s podmínkami ochrany soukromí poskytovatele platformy sociální sítě:

V určitých zpracovatelských operacích vystupujeme s provozovateli sociálních sítí jako společní provozovatelé ve smyslu článku. 26 bod 4 GDPR.

Poskytnutí osobních údajů MIMO ÚZEMÍ ČR

Abychom mohli realizovat objednanou službu, musíme v některých případech poskytnout Vaše osobní údaje za hranice České republiky či za hranice Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHS“). Děje se tak klasicky v případech, že si u nás objednáte přepravu z/do zahraničí.

Nařízení GDPR je platné a účinné pouze v oblasti Evropské unie, resp. v EHS, z čehož vyplývá, že v jiných oblastech nemusí mít stejně vysoký standard právního rámce ochrany osobních údajů při jejich zpracování jako u nás. Proto budeme spolupracovat a zajišťovat plnění služeb jen s takovými partnery, u kterých si budeme jisti, že Vaše osobní údaje budou také chránit.

Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu budeme zpracovávat?

Abychom Vám mohli poskytovat naše služby, potřebujeme k tomu znát následující osobní údaje: Obecné osobní údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, adresu dodání služeb, Vaše telefonní číslo a e-mail.

Jak dlouho budeme údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, co budeme plnit naši vzájemnou smlouvu. Po skončení smluvního vztahu budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a evidenci).

Komu dále předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje mohou být předávány tomuto okruhu osob: poskytovatelé právních, daňových a účetních služeb, poskytovatelé technických řešení (zejména provozovatelé cloudových služeb a webhostingu). Vaše osobní údaje mohou být rovněž předávány orgánům veřejné správy a soudům, to však pouze za předpokladu, že tak stanoví zvláštní právní předpis, nebo k tomu dáte výslovný souhlas. Našim zpracovatelům jsou Vaše osobní údaje předávány vždy na základě zpracovatelské smlouvy a v souladu s minimálním požadovaným standardem ochrany osobních údajů, které GDPR požaduje. Správce neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje do třetích zemí.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal vhodná personální, technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů ve spisové podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup výlučně jím pověřené osoby. V rámci činností zpracování osobních údajů, které při naší činnosti provádíme, nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování.

 Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

– Právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR

– Právo na opravu osobních údajů dle čl.16 GDPR

– Právo na omezení zpracování

– Právo na výmaz dle čl.17 GDPR

– Právo namítat podle článku 21 GDPR

– Právo na přenesení osobních údajů podle článku 21 GDPR

– Právo odvolat souhlas (elektronicky, nebo na korespondenční adresu)

– Právo podat stížnost úřadu na ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že došlo k porušení vašich práv na ochranu osobních údajů.

Jak můžete naplnit svá práva?

Právo na přístup

Na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo na to, abychom Vám sdělili:

 1. za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme,
 2. v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány
 3. jak dlouho budou uchovávány
 4. komu budou zpřístupněny
 5. zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Žádost můžete podat elektronicky, na emailovou adresu info@mosslogistics.cz  nebo na adresu MOSS logistics s.r.o., Bratislavská 1159/21, 693 01 Hustopeče, IČO: 634 81 359

Právo na opravu

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí a my bez zbytečného odkladu provedeme nápravu. Žádost můžete podat elektronicky, na emailovou adresu info@mosslogistics.cz  nebo na adresu MOSS logistics s.r.o., Bratislavská 1159/21, 693 01 Hustopeče, IČO: 634 81 359.

Právo na vymazání

Za určitých okolností máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. O vymazání Vašich údajů nás můžete požádat kdykoli. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud:

– již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, pro který jste nám je poskytli,

– odvoláte svůj souhlas,

– namítáte vůči zpracování vašich osobních údajů,

– zpracováváme Vaše osobní údaje nezákonně,

– osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost,

– jste-li dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet.

Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, Vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracování Vašich údajů dojde, pokud:

– Vaše osobní údaje jsou nesprávné, a to dokud neověříme jejich správnost,

– zpracováváme osobní údaje nezákonně, avšak Vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a na místo toho žádáte, abychom zpracování Vašich osobních údajů jen omezili,

– Vaše údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je Vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování svých práv

– namítáte vůči zpracování Vašich osobních údajů, a to dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody.

Právo na přenosnost dat

Máte právo žádat, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje v elektronické formě (např. soubor XML nebo CSV), která Vám umožní snadno si přenést data do jiné společnosti. Také nás můžete požádat, abychom Vaše osobní údaje přenesli vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo Vy a dali jste nám k jejich zpracování souhlas

Právo namítat

Máte právo namítat, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:

– z důvodu našeho oprávněného zájmu,

– vytváření zákaznického profilu,

– můžete namítat jejich zpracování, máte-li k tomu osobní důvody.

Jak můžete tato práva vykonávat?

S Vaší žádostí se na nás můžete obrátit některým z těchto způsobů: e-mailem: info@mosslogistics.cz  nebo na adresu MOSS logistics s.r.o., Bratislavská 1159/21, 693 01 Hustopeče, IČO: 634 81 359.

V případě, že se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

IČO: 70837627

Telefon: ústředna: +420 234 665 111 (neposkytuje konzultace)
informace: +420 234 665 800 (informační linka je k dispozici vždy v úterý a čtvrtek od 13.00 do 15.30)

WWW: https://www.uoou.cz

E-mail: posta@uoou.cz

ID datové schránky: qkbaa2n

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od: 24.04.2019

Aktualizace dne 09.12.2022

ZÁSADy používání souborů cookies na webových stránkách

Co jsou soubory cookies?

 1. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Na základě těchto souborů vás webová stránka může rozpoznat:

 1. pomocí tzv. „relačního cookies“ – během vaší návštěvy webu. Tyto tzv. dočasné cookies, které se po zavření prohlížeče automaticky odstraní. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o používání souborů cookies. To vám zajistí transparentnost používání cookies. Důležité: pokud zcela vyloučíte používání souborů cookies, pravděpodobně nebudete moci používat určité funkcionality naší Internetové stránky.
 2. pomocí tzv. „trvalé cookies“ – pro opakované návštěvy webu. Tyto trvalé cookies mohou být kontrolovány při každé návštěvě Internetové stránky. Informace, které shromažďujeme prostřednictvím Internetové stránky, zahrnují: typ prohlížeče, internetovou adresu, ze které se připojil na Internetovou stránku, operační systém zařízení, IP adresa zařízení. Pro zobrazování relevantnějších reklam jsou některé cookies stanoveny reklamním systémem třetích stran, jako je Google Analytics. Toto lze vypnout v účtu Google. Počítač lze nastavit tak, aby cookies odmítal, i když v takovém případě je možné, že některé funkce stránky nebudou funkční.
 3. „naše cookies“ jsou takové soubory cookies, které byly umístěny na tuto webovou stránku naší společností.
 4. „cookies třetích stran“ jsou takové soubory cookies, které jsou umístěny do vašeho zařízení jinou společností při použití našich webových stránek. Soubory cookies třetích stran může do vašeho zařízení umisťovat někdo, kdo nám poskytuje určitou službu (například Google Analytics).
 5. Třetí strany nemají přístup k datům v našich souborech cookies a také my nemůžeme získat přístup ke cookies třetích stran.

Jaké soubory cookies používáme a za jakým účelem?

Na webové adrese www.mosslogistics.cz používáme soubory cookies sloužící k měření návštěvnosti webových stránek a zajištění fungování webu. Používáme tedy tyto soubory cookies:

Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat. 

 • funkční cookies: Toto období zobrazuje délku období, během kterého může služba ukládat a/nebo číst určité údaje z vašeho počítače pomocí souboru cookie, pixelu, rozhraní API, sledování bez souborů cookies nebo jiných zdrojů.

Soubory cookies sociálních sítí: Tyto soubory cookies shromažďují informace o používání sociálních sítí za účelem vytváření Vašeho profilu (přičemž neukládají přímo Vaše osobní údaje, ale jsou založeny na jednoznačné identifikaci Vašeho prohlížeče a zařízení, přes které jste webovou stránku navštívili).

Tyto cookies mohou být nastaveny prostřednictvím našich stránek i našimi reklamními partnery, kteří je mohou použít k profilování vašich zájmů ak zobrazení relevantních reklam i na jiných stránkách, ve smyslu zásad používání souborů cookies dostupných na stránkách těchto partnerů zobrazených v pokročilém nastavení ukládání souborů cookies.

Tyto základní zásady používání cookies vám dávají informace o konkrétních cookies používaných na těchto webových stránkách.

NASTAVENÍ COOKIES

 Jak nastavit prohlížeč, abyste zabránili používání cookies?

 1. Při první návštěvě našich webových stránek se do vašeho zařízení ukládají pouze naprosto nezbytné soubory cookies. Pokud nepřijmete/nepovolíte všechny soubory cookies nebo nevyberete vaše individuální preference pro soubory cookies, toto nastavení se nezmění. Podrobnosti o tom, jak kontrolovat a mazat soubory cookies, naleznete v článku Kontrola a mazání cookies.
 2. Některé soubory cookies, které používáme, jsou nezbytné pro to, aby naše webové stránky fungovaly. Například když poprvé navštívíte naše webové stránky, objeví se vám vyskakovací okno se zprávou upozorňující na naše používání cookies.
 3. Klepnutím na příslušné tlačítko ve vyskakovacím okně souhlasíte s naším používáním nezbytných cookies způsobem popsaným v těchto základních zásadách používání cookies. Ve vztahu ke všem ostatním typům cookies, které používáme, uvádíme, že tyto ve vašem zařízení nebudou nastaveny, pokud nedáte souhlas s jejich použitím.
 4. V případě, že poskytnete svůj souhlas s cookies, zároveň poskytnete nám i příslušným třetím stranám souhlas, aby předmětné cookies používaly vaše osobní údaje takovým způsobem, jak je uvedeno v našich podmínkách používání, a my nastavíme nebo přečteme pouze relevantní soubory cookies v době uvedené v tabulce, ke které se dostanete kliknutím na příslušný odkaz ve vyskakovacím okně.
 5. Abyste vypnuli příslušné soubory cookies, které se používají na základě souhlasu, můžete kdykoli odvolat svůj souhlas s používáním cookies. Uskutečňuje se to pomocí ikony cookies v příslušné části našich stránek. Dovolujeme si vás upozornit, že soubory cookies mohou na vašem zařízení zůstat i poté, co se rozhodnete je nepoužívat. Další informace o tom, jak tyto soubory odstranit z vašeho zařízení, naleznete v textu níže nebo v záložce nápovědy/nápovědy vašeho prohlížeče.
 6. S odvoláním vašeho souhlasu s používáním volitelných cookies je spojeno i odvolání souhlasu k použití osobních údajů, které shromažďujeme pomocí těchto cookies. Další podrobnosti naleznete v našich podmínkách používání.

NAKLÁDÁNÍ S INFORMACEMI 

 1. Pro případ smluvního důvodu pro nezbytné soubory cookies můžeme vaše osobní údaje používat k plnění našich smluvních povinností ve smyslu našich podmínek používání.
 2. Pro případ zákonného důvodu pro nezbytné soubory cookies můžeme vaše osobní údaje používat k plnění našich zákonných povinností, a to zejména v případech, kdy od nás zákon vyžaduje rozpoznat předvolby cookies (například zjistit, když jste v prohlížeči vypnuli všechny cookies).
 3. Pro případ oprávněného zájmu pro nezbytné soubory cookies, můžeme v rámci našeho oprávněného zájmu používat vaše osobní údaje k provozování webových stránek v případech, kdy neexistuje zákonný důvod pro jejich zpracování – viz výše.
 4. Pro případ, že jste nám poskytli svůj souhlas s výkonnostními soubory cookies, s funkčními soubory cookies nebo s marketingovými soubory cookies, můžeme vaše osobní údaje použít a zpracovat na:
 5. náhled a analýzu provedenou za účelem informování o našich marketingových strategiích a ke zlepšení vaší návštěvnosti;
 6. identifikaci a zaznamenání, kdy jste otevřeli webové stránky;
 7. zaznamenání, kdy se zapojili do elektronické komunikace;
 8. hodnocení a zlepšování našich služeb tak, aby vaše návštěva a používání webové stránky byly užitečnější;
 9. zhodnocení použití webu, abychom vám mohli poskytnout rozšířené služby;
 10. kontrolu kvality, výkonu webových stránek a správu systému;
 11. sledování vašeho prohlížeče na jiných webech a vytváření profilu vašich zájmů, aby se vám zobrazovaly relevantní reklamy na jiných webových stránkách;
 12. účely zabezpečení, jako je například prevence nebo odhalení podvodné činnosti.

KONTROLA A MAZÁNÍ COOKIES

K vypnutí nebo odhlášení příslušných souborů cookies slouží ikony cookies v rohu vašeho zařízení, kde můžete kdykoli změnit nastavení cookies. Pro funkčnost nastavení bude zřejmě nutné aktualizovat stránku. Po tomto vypnutí nebo odhlášení již nebudou naše webové stránky k těmto souborům cookies přistupovat ani je číst.

V zařízení mohou zůstat i nadále uloženy různé soubory, skripty, kódy případně další informace týkající se souborů cookies. Tyto můžete odstranit vymazáním souborů cookies a mezipaměti prohlížeče pomocí nastavení webového prohlížeče

Jakákoli změna nastavení vašeho webového prohlížeče se vztahuje pouze na tento konkrétní webový prohlížeč. Pokud v zařízení používáte více než jeden webový prohlížeč, musíte změnit nastavení zvlášť pro každý prohlížeč a každé zařízení.

Další informace týkající se souborů cookies mohou být k dispozici v rámci funkce „pomocník“ prohlížeče nebo operačního systému nebo v návodu k obsluze vašeho zařízení.

Pro odhlášení ze sledování Google Analytics na všech webových stránkách, navštivte stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Webová stránka http://www.allaboutcookies.org/, poskytuje komplexní informace o úpravě nastavení cookies v celé řadě prohlížečů. Dovolujeme si vás upozornit, že jelikož nejsme ani vlastníky ani provozovateli tohoto webu, neneseme odpovědnost za jeho obsah.

Dovolujeme si vás upozornit, že v případě, že pomocí nastavení webového prohlížeče zakážete nezbytné soubory cookies (nebo všechny soubory cookies), nebude fungovat jedna nebo více základních funkcí těchto webových stránek včetně těch, které mají zajistit bezpečnou návštěvu správně nebo vůbec.

Dovolujeme si vás upozornit, že v případě, že odmítnete nebo odvoláte souhlas s použitím jakýchkoli ne nezbytných cookies nebo souvisejících osobních údajů, nemusí odpovídající funkce nebo funkce těchto webových stránek fungovat správně nebo vůbec. Použití základních funkcí a funkčnost webových stránek tímto nebude dotčeno.

Soubory cookies můžete ve svém zařízení smazat a rovněž nastavit pravidla pro jejich ukládání ve svém prohlížeči. Jak to udělat se můžete dočíst v odkazech níže, nebo v dalších dokumentech Vašich internetových prohlížečů:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies-informace-ktere-si-weby-ukladaji-do-vaseho

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Android: https://support.google.com/chrome/answer/2392709?visit_id=1-636270856459123937-2696746637&rd=1&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1

iPhone a iPad: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs&co=GENIE.Platform%3DiOS&oco=1

SLEDOVÁNÍ EMAILŮ

 1. Některé naší společností zasílané e-maily mohou obsahovat tzv. e-maily. pixelový štítek, webový maják, průhledný obrázek nebo sledované odkazy, které nám umožňují zjistit, kdy jste otevřeli e-mail, a ověřit, které odkazy uvedené v e-mailu jste navštívili. Díky těmto informacím umíme zjistit, které části našich e-mailů jsou nejvíce zajímavé.
 2. Odstraněním e-mailu můžete také odstranit pixelový štítek. V případě, že si nepřejete stáhnout pixel do svého počítače nebo jiného zařízení, můžete to zajistit výběrem služby dostávat e-maily ve formátu jednoduchého textu, nebo neotevíráním obrázků v e-mailu.
 3. Pro odhlášení z našeho mailing listu můžete použít naši kontaktní emailovou adresu uvedenou v podmínkách používání.

ZMĚNY A KONTAKT

Kdykoli může dojít ke změně těchto základních zásad používání cookies ze strany naší společnosti, a to zasláním e-mailu s pozměněnými ustanoveními nebo jejich zveřejněním na našich webových stránkách.

 1. Jakékoliv změny vstoupí v platnost 7 dní po datu odeslání e-mailu podle předchozího bodu nebo po datu zveřejnění upravených ustanovení na webových stránkách, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
 2. Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o souborech cookies nebo zpracování osobních údajů, kontaktujte nás za pomoci kontaktních údajů uvedených v našich podmínkách používání.